Runic Power
The Runes are a pan-European magical language. Its roots lie in the ancient pagan beliefs of our ancestors, who built many thousands of stone circles, dolmens.
Rune, Runic Power, Magick, Magic, Helrune, Rune Magick
14495
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,bridge-core-2.4.5,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22460
 

From his seat in Asgard Odin, observed the Norns at the base of Yggdrasil, and envied their skills and their foresight. What’s more, he twisted his will toward the undertaking of coming to know the runes.


The native home of the runes is the Well of Urd with the Norns and since the runes do not reveal themselves to any but those who prove themselves worthy of such fearful insights and abilities, Odin hung himself from a branch of Yggdrasil, pierced himself with his spear, and peered downward into the shadowy waters of the well. He forbade any of the other gods to grant him the slightest aid, not even a sip of water. He gazed and gazed downward and called to the runes.

He survived in this state, on the edge of death for no less than nine days and nights. Toward the end of the ninth night, he finally saw shapes in the depths of the well: the runes! They had welcomed his sacrifice and shown themselves to him, uncovering to him their form, as well as the secrets that exist in them. Having altered this learning in his considerable memory, Odin finished his trial with a shout of delight.

Odin observeerde, vanop zijn troon in Asgard de Nornen die bij de bron Urd woonden. Urd lag aan de voet van Yggdrasil. Hij benijdde de Nornen hun kunnen en hun vermogen om in de toekomst te kijken. Hij was vastbesloten net als de Nornen, om de kennis van de runen te leren en hij deed er alles aan om deze kennis te verwerven.

De origine van de runen ligt in de bron van Urd en aangezien de runen zich niet zomaar aan iemand onthullen, maar enkel aan degene die kan bewijzen waardig te zijn om hun bevreesde inzichten en vaardigheden te onvangen, hing Odin zichzelf op aan een tak van Yggdrasil. Vervolgens spieste hij zichzelf aan zijn speer terwijl hij beneden in de schimmige wateren van Urd staarde. Hij verbood uitdrukkelijk de andere goden hem te helpen, zelfs een slok water weigerde hij! Hij staarde in de bron en riep de runen op.
Zwevend tussen leven en dood hing hij daar gedurende negen dagen en negen nachten. Tegen het einde van de negende nacht, zag hij ze opduiken, eerst onduidelijk maar dan werden ze helder, tekens en symbolen in de diepten van Urd: het waren de runen! Zijn offer werd aanvaard en de Runen werden hem duidelijk. Samen met de tekens werden ook de geheimen die ze in zich dragen hem geopenbaard. Odin sloeg al wat hij nu leerde op in zijn groot geheugen en schreeuwde een oorverdovende kreet van verruking – hij had de Runen geleerd.

The secret teachings of the Albruna Gudrun – De geheime leer van de Albruna Gudrun

The Albruna Teachings

The mystery of each rune is unlocked by the runer through practical exercise and experience of it, and then that rune opens the way to the rune that follows it. The Albruna sequence has an esoteric, significance that is only revealed through practice.

De hele Albruna Reeks heeft een diepe esoterische betekenis dat alleen zal worden onthuld door uitvoering van de Runen in de door de Albruna aangegeven volgorde. Het mysterie verborgen achter elke Rune zal pas worden geopenbaard aan de “Rune-beoefenaar” nadat hij of zij door de Rune-oefening de ervaring van de Rune zelf zal aanvoelen en zo ontdekken. Alleen dan wanneer deze openbaring en inzichten zijn waargenomen zal de Rune de weg naar de volgende Rune openen. 

Traute learns the Runes

Each rune is to be practiced for a fortnight (14 days) before going on the next rune. On average, the runer should be able to sustain the exercise for ten minutes, but he or she is urged to practice as often as possible. Although ultimately the sequence is constructed to form a powerful ritual of combined runic forces, each individual rune is to be mastered in its unique expression at this stage.

The orientation of the body for most of these exercises IS to the north.

Elke rune moet gedurende twee weken (14 dagen) worden geoefend alvorens aan de volgende rune te beginnen. Gemiddeld zou de Rune beoefenaar de uitoefening tien minuten moeten volhouden, maar hij of zij wordt aangespoord om zoveel mogelijk te oefenen. De sequentie is zo opgesteld om in combinatie een krachtig ritueel te vormen, maar in het eerste stadium moet elke Rune houding afzonderlijk en haar unieke expressie onder de knie gekregen worden.

De oriëntatie van het lichaam voor de meeste van deze oefeningen IS het noorden.

 

The secret Albruna Rune Sequence

Albruna: “Your Rune practice involves a number of physical exercices that permit you to experience the form and the flow of each rune in the body. The postures are important not to forget the physical, exoteric side of reality. Where you divide body and consciousness you are violating both. Flesh is the medium of interaction with the world a vehicle of communication and need not to be a prison or a trap … “

Albruna: “Het instuderen van de Rune draait ook om een aantal fysieke oefeningen die je zullen toelaten om de vorm en de energie van elke rune in je lichaam te voelen stromen. De houding is belangrijk om de fysieke, exoterische kant van de werkelijkheid niet te verwaarlozen. Waar men de opsplitsing maakt van het lichaam en het bewustzijn doet men beiden geweld aan. Het vlees is het medium van de interactie met de wereld een middel van communicatie en het hoeft helemaal geen gevangenis of een val te zijn … “

Rune practice of the Albruna and Traute Engel

The Albruna Sequence – Albruna reeks

Albruna Sequence
The IS Rune stance
IS Rune - Albruna Maier Files

IS Rune  – The first out of the Albruna sequence

 

IS Rune Tshirt

IS rune = ice the associated sound is “i” (English “ee” as in beer, feet, etc)
Ego, will, activity, personal power, banishing, consciousness of spiritual power, control of self and others.


IS is the only Rune that never varied, no matter which futhorc version was used. The sign remained as it is. The root is EIS – ice and frost. Ice is cold, beautiful and dangerous. The I-posture has a sobering effect. A single line to bind heaven and earth. I is also connected with iron and the Valkyrie ice (the sword)

In the Albruna teachings the apprentice needed to practice the Rune posture as shown for 14 days. Using the mantra iiiiisssss, or simply iiiiii. Practice drawing power from both above and below. When drawing force from below upwards, the runer sings the I-tone from a low pitch rising to a high one, drawing it from above to below and vice versa. Thoughts are to be focused on concentrating magical forces for the development of the self and on drawing these forces to yourself and holding them there. IS-Rune is the basis of the self and of the work to come- the main-stave, or head-stave, of all Runes and the first in the Albruna Sequence.

De IS- Rune staat voor: Ego, wil, activiteit, persoonlijke kracht, verbanningen, bewustzijn en spirituele kracht, controle over zichzelf en anderen. Gelijk welk Runensysteem je gebruikt, de IS Rune is de enige Rune die nooit verandert, het teken bleef zoals het nu nog altijd IS. De oorsprong van deze Rune ligt in IS EIS – ijs en vorst. IJS is koud, mooi maar ook gevaarlijk. Er wordt beweerd dat de I-houding heeft een ontnuchterend effect heeft. Een enkele rechte lijn die de hemel en de aarde verbindt.

I is ook een associatie met alles wat met ijzer te maken heeft. Belangrijk is hierbij te weten is het verband met het Valkyrie ijs (met name wordt hier verwezen naar het zwaard)..

In de leer van de Albruna moet haar leerling de Runehouding voor 14 dagen oefenen, zoals in de illustratie met Traute Engel.  De Runehouding moet minstens 10 minuten per dag volgehouden worden waarbij er een mantra van iiiiisssss, of gewoon de iiiiii klank wordt “gezongen”. Hierbij moet de runebeoefenaar zich de krachten inbeelden die opstijgen uit de grond. Deze I-toon die gezongen wordt kan van een lage toonhoogte oplopen tot hoge toonhoogte naarmate hij/zij de kracht voelt stijgen, en vice versa als de IS kracht dalend uit de hemel komt. De leerling moet zich concentreren op deze “magische” krachten en ze dan innerlijk proberen op te slaan of voor zich te houden. IS-Rune is de basis van het zelfbewustzijn en van al de volgende Runen in de mysterieuze Albruna serie, daarom staat ze ook als eerste in de oefeningen. De IS-Rune vormt het basisteken van alle andere Runen en staat bijgevolg aan het begin van alle andere Runen.

 

 

KA KEN Rune stance - Traute Engel

Ka – Ken

 

— Ka, Ken, Cen is a mysterious Rune. Its symbolism has much to do with the human expression of fire and not the solar fire nor the ancient fire. One can see a torch in it. Some claim that Ken comes from Kuna, which is a “young maiden”. If we view it as a cleft, this might work, but at the same time a phallic symbol is equally valid. Both of them are fiery … The Old English Rune Poem goes like this:

Cen byth ewicera gehwam cuth on fyre blac ond beorthtlic. byrneth oftust Thaer hi aethelingas inne restath

Cen is known to every living man
by its pale, bright flame,
it always burns
where princes sit within

Ka, Ken, Cen is een Rune vol van mysterie. De symboliek heeft veel te maken met de menselijke expressie van het innerlijke vuur en niet zozeer het vuur van de zon, noch het letterlijke oude vuur. Men kan in het symbool gemakkelijk een fakkel in zien. Sommigen beweren dat Ken komt van Kuna, dat betekent een “jong meisje”. Wanneer we in het symbool als een kloof zien kan dit best een aannemelijke uitleg zijn, maar tegelijkertijd kan men er een fallisch symbool in zin wat evengoed aannemelijk is. Beiden zijn vurige krachten … het oude Engelse Runegedicht gaat als volgt:

Cen byth ewicera gehwam cuth on fyre blac ond beorthtlic. byrneth oftust Thaer hi aethelingas inne restath

Een ruwe vertaling:

Cen, door ieder levend mens gekend
door het vuur, een bleke, heldere vlam,
het brandt altijd
waar de prinsen binnen zitten

Man Rune stance - Traute Engel

Man Rune   – the Minne Concept

 

Man Rune

— Minna was originally “memory”. A minnesaenger was a travelling musician who played love songs at the courts. But he also sung about the ancient folktales, the folk heroes and the ancient beliefs from the forefathers. There was also the custom of drekka minni, which translates into “to drink minne” out of the mindebaeger (the minne cup) – i.e. to drink in honour of someone. Such minne cups were often adorned by a frieze of man rune signs … Embrace all in yourself and you will rule all!

 

– Minna had als oorspronkelijke betekenis “herinnering of geheugen”. Een minnezanger was een reizende muzikant die liefdesliedjes speelde aan de hoven. Maar hij zong ook over de bijna vergeten oude volksverhalen, de volkshelden en de oude overtuigingen van de voorvaderen die in onbruik dreigden te geraken. Er was ook een oud gebruik, dat van drekka Minni, wat zich laat vertalen als  “het drinken van de Minne” dit gebeurde meestal uit de Mindebaeger (de Minnebeker of kelk) – Dit gebruik bestond er in om te drinken ter ere van iemand. Dergelijke Minnebekers werden vaak versierd met een fries van Manrune tekens, deze vormden een mooie kring van gestyleerde mensfiguurtjes.  Verwelkom het verleden in jezelf en je zult over allen heersen!

 

Uruz Rune Stance - Traute Engel

Uruz Rune
Mind over matter  – Matter over mind

 

Uruz

 

The Uruz rune has many interpretations. As the Ur describes a species of wild oxen that is extinct nowadays. The Ur or Aurox was famed for its courage and primeval wildness. Some consider Ur as reference to Urda’s well. The prefix ur is used in German to denote things of great age. Though Uruz energy is not suited for easy, conscious control as Fehu is. It is the rune of powerful unconscious shaping energies that need to be guided wisely as they manifest. It is an early reminder within the series that the untamed powers of creativity are not without danger …

Its energy contains, vital formative force, archetypal patterning, raw primal power, survival, healing, endurance, manifestation, organic structuring

 

 

 De Uruz rune heeft vele interpretaties. De Ur zijn een uitgestorven soort van wilde runderen maar hebben geen enkele verwantschap met de runderen die we tegenwoordig in Europa kennen. De Ur of ook de Aurox waren gekend als wilde en moedige dieren. Caesar beschrijft hoe de jacht op deze dieren plaatsvond en hoe de jongelingen hun moed maten met deze machtige dieren. Sommigen onderzoekers zijn van oordeel dat Ur een verwijzing is naar de bron van Urd. Het voorvoegsel ur of in het Nederlands OER is ook een aanduiding om aan iets oud aan te duiden, zoals oertijd. De Uruz energie kan men niet zomaar simpel onder de controle van je bewustzijn gebracht worden zoals de Fehu rune. De rune duidt de krachtige onbewuste vormgeving van energieën die verstandig moeten worden gestuurd als ze zich manifesteren. Het is een blijk van de onderbewuste eerste herinnering binnen de reeks en de ongetemde krachten van creativiteit zijn nooit zonder gevaar …

De symbolische energie dat overgedragen wordt, bevat een vitale vormende kracht, archetypische patronen, rauwe oerkracht, overleving, genezing, uithoudingsvermogen, manifestatie, organische structurering …

 

The hidden Rune in the sequence
Not Rune Stance - Traute Engel
EH Rune Stance - Traute Engel
Sieg Rune Stance Traute Engel

Sigel Rune

 

— Sigel is a solar rune. In the 18 rune system it’s also called the Siegrune – Sieg means Victory. It’s a power rune which in another sense symbolizes the lightning flash, divine fire that fell from the skies. In the old Germanic language the sun is feminine. We know Siegfried, Sieglinde, Sigmunde, Sigdrifa, etc. Sigdrifa was a powerful Valkyrie who knew Rune magic and adviced Sigurd. Translated into the body posture the Sigel or Sieg Rune  suggest somebody squatting. This rune was also considered as part of the solar wheel or a swastika, which goes back to the ages when the ancestors celebrated the solar festivals by rolling huge fire-wheels down a hill. Another aspect of the Rune signfies blessed, joyous, happy.

– Sigel is een zonne-rune. In het 18 tellende runesysteem wordt het ook wel de Siegrune of de Zegerune genoemd, in de betekenis van overwinning of zegevieren. Het is een krachtrune die ook op een symbolische wijze een bliksemflits voorstelt, het goddelijk vuur dat uit de hemel neerdaalt. Opmerkelijk is dat in de oude Germaanse taal de zon vrouwelijk is. We kennen afgeleide namen uit het woord Zegevieren zoals Siegfried, Sieglinde, Sigmunde, Sigdrifa, etc. Sigdrifa was een machtige Valkyrie die Rune magie kende en deze deelde in raad en daad met Sigurd. Als men de Runehouding bekijkt dan lijkt het op iemand die gehurkt zit. Deze rune werd ook beschouwd als deel van het zonne-wiel of een swastika, dit gaat millenia terug in de tijd wanneer de voorouders zonne-festivals vierden door brandende wielen van heuvels te duwen. Een ander associatie met deze Rune betekent ook gezegend zijn, blij, vrolijk.

FEUH Rune Stance - Traute Engel

Feuh or Fehu Rune “Fay-Who”  GOOD LUCK – Literally: “Cattle”

 

Feuh Rune

— Circulation of power, wealth and the mobility of all things is a key aspect to Fehu. Fehu is actually the rune of ‘luck’. The universe is not so much made up by chance, as by luck. These are associated with new beginnings, but keep in mind that there are no true new beginnings or endings, only the conscious marks of transformation. Fehu also connects with fighting, which is the logical outcome of all great migration movements. Modern words such as fiend or foe come from this. It instigates the self-fire that expresses itself in the fight for survival, be it in stationary form (house, property, cattle, breeding), in motion (migration, journeys) and in usual warfare that enables invaders to win territory and to keep it.

 

Het belangrijkste aspect dat met de Fehu Rune verbonden is, is de cyclus van macht, rijkdom en mobiliteit. Fehu is eigenlijk de rune van het ‘geluk’.  Toeval en Geluk worden immers steeds geassocieerd met een nieuw begin, maar je moet beseffen dat er in het Germaanse universum geen nieuw begin of een einde bestaat. Er doen zich enkel bewuste punten van transformatie voor. Fehu wordt ook geassocieerd met de strijd of de oorlog. Dit lijkt het logische gevolg van alle grote volksverhuizingen. Moderne woorden in germaanse talen als het Engelse foe, Deense fjende of duitse feind – vijand hebben hun oorsprong in Feuh. De Rune heeft de macht om je interne kracht en vuur aan te wakkeren.  Een intern vuur die nodig is om in de strijd te overleven. Feuh is geassocieerd of verbonden met statische dingen (je huis, je land, je vee, …), maar evenzeer met het beweeglijke (migratie, reizen). Feuh zorgt voor de kracht die nodig is in de oorlog of in een gevecht om het voor indringers mogelijk te maken dat ze grondgebied kunnen veroveren of de kracht die nodig is voor de verdedigers om hun land of hun hebben en houden te beschermen.